regioner

Nya vinklar på regiondiskussionen

Klicka på länkarna här för att läsa artikeln i KatrineholmsKuriren eller i Folket!

Eller läs hela artikeln här nedanför.

Inte bara nya regioner och vem tar vem…

Det finns en rad skäl att se över indelningen av landstingen och statens regionala verksamhet i länen. Som en kvarleva av de krav på funktionalitet som den svenska stormaktsstaten ställde på 1600-talet inser nog de flesta att det tjugoförsta århundradets moderna Sverige ställer andra krav. Så långt är nog de flesta som engagerat sig i den moderna regionfrågan överens.
Dagens regionfråga handlar alltså om en ny ordning för statens regionala verksamhet, som av praktiska skäl så långt möjligt bör följa de nya direktvalda regionparlamentens, bildade av de gamla landstingen.

Det finns en rad skäl att se över indelningen av landstingen och statens regionala verksamhet i länen. Som en kvarleva av de krav på funktionalitet som den svenska stormaktsstaten ställde på 1600-talet inser nog de flesta att det tjugoförsta århundradets moderna Sverige ställer andra krav. Så långt är nog de flesta som engagerat sig i den moderna regionfrågan överens.
Dagens regionfråga handlar alltså om en ny ordning för statens regionala verksamhet, som av praktiska skäl så långt möjligt bör följa de nya direktvalda regionparlamentens, bildade av de gamla landstingen.

Tanken är ju också att de nya regionerna ska ta över ett antal uppgifter som idag ligger på länsstyrelserna, men också utöver dagens sjukvård och kollektivtrafik, nya uppgifter som infrastruktur, högre utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Där upphör definitivt också enigheten och diskussionen följer heller inte några självklara politiska linjer.

Man måste lösa framtidsfrågorna – som ju redan är här – om att kunna flytta till Sörmland-Västmanland-Örebro län och ändå arbeta kvar i ett Storstockholm. Liksom det är lika självklart att människor i dessa län måste få tillgång till en större och bättre fungerande arbetsmarknad. 

Den här diskussionen är inte på något sätt ny – redan 2003 presenterade den statliga s k Ansvarskommittén sin första utredning i en lång rad rapporter under titeln ”Utvecklingskraft för hållbar välfärd”. För det är alla aspekter på hållbar utveckling detta det rör sig om, att för framtiden skapa nödvändiga resurser för den. 

Alltför små enheter, vare sig det rör sig om kommuner, landsting eller statens länsförvaltningar klarar inte och kommer inte att klara av att tillförsäkra medborgarna den samhällsservice och kvalitet de kan kräva som det är organiserat idag. Det är inte alltid som ”liten är vacker”. 

Nu är det dags att häva diskussionen om en regionreform över bypolitiken. Det duger inte att till varje pris värna om sitt närmaste universitet eller sitt närmaste regionsjukhus, som det ser ut idag. Några hamnar alltid vid en administrativ gräns – eller i ”periferin” – om man så vill. För att inte tala om alla nostalgitrippar till gamla sockengränser och hembygdsföreningars naturliga aktionsradie. Att människor sluter sig samman på den mest lokala nivån för att lösa gemensamma uppgifter är en självklarhet och kommer att fortsätta i olika former. Så kan vi kanske lägga de diskussionerna till handlingarna.

Det viktiga är att fundera över en indelning som tillförsäkrar störst möjliga antal människor bästa möjliga samhällsservice och utveckling ur de resurser vi förfogar över. De nödvändiga infrastruktursatsningarna för t ex spårtrafiken är bara ett exempel. Ett annat är att investeringarna i den mest avancerade vården kräver alltmer av gemensamma lösningar – liksom för den delen – en vältäckande närvård. 

I dag ser vi små politiska/administrativa enheter som brottas med en rad problem som beror på just att de är för små. Kommuner med svag ekonomi som begränsar deras handlingsmöjligheter och förmodligen också begränsar urvalet av människor som deltar i det politiska beslutsfattandet. Därför kan vi inte bortse från nödvändigheten att samtidigt som en rad uppgifter överförs från det som idag är statens länsorganisation till livskraftiga regioner, man också slår samman kommuner till tillräckligt stora enheter för att garantera den lokala samhällsservicen och utvecklingen. De flesta kan nog föreställa sig hur länets 270 000 själar inordnas i lite mer funktionella sammanhang. Inte bara regioner och vem tar vem. Tre-fyra livskraftiga sörmländska kommuner för framtiden? Visst är detta värt en tankeställare och en seriös diskussion i samband med planering för en väl fungerande region. 

Maud Ekman, Gruppledare (V)

Mattis Claesson, Gruppledare (C)

Lasse Nilsson, Politisk sekreterare (V)

Alexander Stavreski, Politisk sekreterare (C)

Landstinget Sörmland

 

 

Kopiera länk