budgetfrågor

Vänsterpartiets vårbudgetmotion 2012

Läs själv vad som faktiskt är alternativet till alliansregimens gigantiska skattesänkningar de senaste sex åren, som urholkat välfärden och kastat ut alltfler i arbetslöshet. Utan att få budskapet filtrerat av borgerliga media!

 

Sammanfattning

För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en sysselsättningspolitik som bygger på investeringar i stället för skatteavdrag, och utbildning i stället för låglönepolitik. De förslag vi lägger handlar om att höja kvaliteten i välfärden, investera i infrastruktur och bostäder och höja ambitionerna i utbildningspolitiken. På det sättet vill vi sätta människor i arbete med att bygga en långsiktigt starkare ekonomi.
Trots att Sverige har bland de starkaste statsfinanserna i världen har massarbetslösheten blivit vardag. Antalet personer med långvariga arbetslöshetsperioder har i det närmaste exploderat, bland annat p.g.a. regeringens kraftiga försämringar av möjligheterna till omskolning och vidareutbildning. I vårpropositionen bedömer regeringen att arbetslösheten under 2014 kommer att uppgå till 6,9 procent, en nivå som finansminister Borg under valrörelsen 2006 karaktäriserade som just massarbetslöshet.

   Regeringen bedriver just nu en direkt åtstramande finanspolitik mitt i en konjunkturavmattning, i bjärt kontrast till vad tunga myndigheter på området föreslår.
Det är en politisk låsning som har försvårat Sveriges läge i den internationella krisen allvarligt.

Dagens finanspolitiska ramverk måste moderniseras. Det som var gårdagens svar på de problem som var då är inte dagens svar. Sedan 90-talskrisen har vi fått en allt högre strukturell arbetslöshet och en allt lägre sysselsättningsnivå. Dessa problem måste vi ta oss an. Därför föreslår Vänsterpartiet ett alternativt ramverk, där sysselsättningsmålet får den tyngd det behöver i både finans- och penningpolitiken. Vi vill att överskottsmålet och kommunernas balanskrav ersätts av mål om budget i balans över en konjunkturcykel. Vi menar också att värdet av investeringar behöver synliggöras i budgetprocessen. Sveriges investeringar i infrastruktur och fastigheter har länge varit låga, såväl i ett historiskt som internationellt perspektiv. Utbyggnaden av järnvägen motsvarar inte den ökade trafikmängden, vilket bl.a. har gett problem med flaskhalsar i storstadsregionerna. Det har föranlett en rad tunga instanser att kritisera regeringen för bristen på offentliga investeringar.

   Regeringens politik har inneburit massarbetslöshet, ökad ojämlikhet och krackelerad välfärd samt ökade koldioxidutsläpp och större klimatproblem. Vänsterpartiets budgetförslag innehåller en rad tydliga svar på dessa samhällsproblem. Vi vill bygga ut och förbättra landets infrastruktur, för att ta itu med uppgiften att bygga ett hållbart transportsystem i Sverige. Vi föreslår bl.a. en särskild satsning på kollektivtrafiken genom en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Vi föreslår en rad direkta stöd till bostadsbyggandet för att skapa fler hyresrätter, och en omfattande upprustning av miljonprogrammen och av välfärdslokaler som skolor, förskolor och äldreboenden. Med våra investeringar bedömer vi att vi 120 000 nya jobb i privat och offentlig sektor kan skapas.

   Regeringens alternativ till investeringar har hittills varit att subventionera vissa lågproduktiva branscher. Den politiken har i bästa fall varit ett mycket kostsamt sätt att öka sysselsättningen och i värsta fall en helt verkningslös åtgärd. Pengarna har i hög utsträckning gått till vinster snarare än till nyanställningar. Samma pengar skulle ha resulterat i betydligt fler privata jobb om de använts till offentliga beställningar. Genom att prioritera offentliga investeringar, går det att stärka den privata sysselsättningen och dessutom genomföra en rad konkreta, samhällsnyttiga projekt.

   Vi vill bryta med regeringens systematiska strategi att sätta press på de lägsta lönerna nedåt, och i stället höja ambitionerna i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Det är kunskaper som bygger ett starkt Sverige långsiktigt, inte låga löner. I den här motionen lägger vi fram ett förslag på en särskild utbildningssatsning till ungdomar i krisen, för att se till att fler får en ordentlig yrkesutbildning.

   För att finansiera denna satsning föreslår vi en engångsskatt på 5 procent motsvarande 3.9 miljarder för de fyra storbankerna. Det finns all anledning att ta in en del av de övervinster de gör och sätta dem i produktiv användning. Vänsterpartiet har sedan tidigare en rad förslag på hur finanssektorn kan reformeras, som också tas upp i den här motionen.

   Samtidigt som företrädare för regeringen gör utspel om satsningar på välfärden, planerar regeringen i den ekonomiska vårpropositionen för fortsatta personalneddragningar inom välfärden. Mellan 2013 och 2016 beräknas den kommunfinansierade sysselsättningen minska med 18 000 personer. Det är en fortsättning av den minskning med 40 000 personer vi såg under förra mandatperioden. En del av förklaringen är att alltmer skattemedel läcker ut i vinster i olika riskkapitalbolag, i stället för att gå till löner. Det har visat sig mycket lönsamt för dem att köpa upp välfärdsverksamheter i Sverige och snabbt pressa ner personalkostnaderna vilket i sin tur leder till sämre arbetsmiljö och kvalitet.. I den här motionen föreslår vi, än en gång, att vinstdrivande bolag i välfärden förbjuds.

   Vänsterpartiet menar att det behövs investeringar i skolan, äldreomsorgen och sjukvården. Vi vill också värdesäkra statsbidragen till kommunerna. Välfärdsverksamheternas samhällsekonomiska betydelse behöver synliggöras: de satsningar vi vill göra bygger på kompetens och arbetsförmåga på lång sikt, och stärker möjligheterna att förvärvsarbeta genom att bygga ut barn- och äldreomsorgen. I den här motionen lyfter vi särskilt en rejäl satsning på äldreomsorg, som fullt utbyggd skulle ge utrymme för 10 000 fler heltidstjänster.

   Det krävs en ny färdriktning. Rättvisa är produktivt och ekonomisk jämlikhet är en framgångsfaktor för ett lands hela utveckling. Vi vill sätta människor i arbete med att bygga upp Sverige långsiktigt, genom ett brett program av hållbara samhällsinvesteringar i välfärd, bostäder och infrastruktur. Det är vad den här vårbudgetmotionen handlar om.

Vill du ha alla detaljer har du hela Vänsterpartiets vårbudgetmotion här!

/Lasse Nilsson

 

Kopiera länk