kollektivtrafik

Nya möjligheter för regional tågtrafik

Den regionala tågtrafiken har idag stora brister: eftersatt underhåll, underdimensionerat spårsystem och organisatoriska brister på grund av olika huvudmannaskap för olika delar av verksamheten. Men det finns hopp om förbättringar! Ett förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmlands län har utarbetats av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. I programförslaget som nu är ute på remiss till 15 augusti konstateras att den gemensamma arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen är beroende av en väl fungerande regional tågtrafik. Osäkerhet om trafikens funktion kan hämma den utveckling i regionen som annars skulle komma till stånd. 

Vi delar grundtankarna i programförslaget, men vill gå ett steg längre! Sörmlandsvänstern har arbetat fram ett eget förslag till långsiktigt hållbar tågtrafik i Mälardalen och angränsande områden. 

Förslaget innebär upprustning av infrastrukturen, ett gemensamt offentligt ägande av fordon och en gemensam tågtrafik. Vi vill visa på den realistiska möjligheten till detta och har i vårt eget förslag lagt tyngdpunken på följande kriterier:

Tillgänglighet. Tågen ska göra fler stopp än idag, på några orter som har utvecklingsmöjligheter och/eller ett tillräckligt stort befolkningsunderlag i och omkring orten. Tillgänglighet innebär också att alla kan använda tågen – det ska vara lätt att ta sig ombord med rullstol, ta med sig cykeln eller barnvagnen. Det ska också vara enkelt att byta mellan trafikslag, till buss för närtrafik eller till cykel. Biljettpriset ska vara lågt och biljetterna ska också vara förenliga med andra trafikbolags biljettsystem. Det ska finnas tågavgångar både tidigt och sent på dygnet för att man både ska kunna arbeta på oregelbundna tider och kunna utnyttja de större orternas nöjes- och kulturutbud.

Snabbhet. Tågfordonen ska klara 200-250 km/timmen och kunna accelerera snabbt.  Det möjliggör flera tågstopp och kortare restider. Detta kräver investeringar i infrastruktur, spår, växlar och signalsystem. I vårt förslag ingår kostnadsberäkningar för nödvändiga infrastruktursatsningar, inköp av tåg och ett förslag på tågfordon för denna nya tågtrafik. Vi har också tagit fram exempel på tidtabeller.

Tillförlitlighet. Tågen går i rätt tid, ställs inte in och man vet att tågen kommer att fortsätta att stanna på respektive ort under många år framöver. Resenärerna slipper ett stort irritationsmoment och vågar satsa på ett långsiktigt boende även på mindre orter i Sörmland.

Minskad bilpendling. När möjligheten för fler att åka tåg ökar så minskar behovet av underhåll på vägarna, vilket hittills har prioriterats. Det är idag problem med att ta sig mellan länets norra och södra delar, och vårt eget förslag innebär persontrafik på TGOJ-banan.

Endast med minskad biltrafik kan de nationella klimatmålen nås. Ökad godstrafik på tåg är ett mycket angeläget samhällsintresse, men det är i huvudsak ett statligt ansvar, samtidigt som primärkommunerna redan satsar stort på logistikcentra för omlastning. Vänsterpartiet Sörmlands förslag omfattar den regionala persontågstrafiken i hela Mälardalsområdet.  Vi binder ihop hela regionen runt Mälaren och även Östergötland och Dalarna, sju län med över tre miljoner invånare.

Stora delar av regionen består av mindre orter som har problem med vikande sysselsättning och sjunkande befolkning medan Stockholms län har olika former av tillväxtproblem och bostadsbrist. Vi vill utjämna de sociala och ekonomiska skillnader inom regionens olika delar. De mindre orterna får bättre förutsättningar att växa och kan få en mer blandad befolkningsstruktur. Detta skapar fler arbetstillfällen eftersom behovet av samhällsservice och olika former av näringslivsverksamhet ökar.

En effektiv och attraktiv regional tågtrafik är det främsta verktyget för att skapa en levande och sammanhållen region. Läs mer om vårt förslag på Vänsterpartiet Sörmlands hemsida, http://sormland.vansterpartiet.se/politiska-program/ett-tag-i-timmen-forslag-till-regional-tagtrafik-i-malardalen/

Maud Ekman
Gruppledare (v) i Landstinget Sörmland

Kent Eriksson
Ersättare (v) i Landstinget Sörmland

Kopiera länk