artikel

INTERPELLATION: Rent – för hälsans skull

Till landstingsrådet Thomas af Bjur

I december presenterades resultatet av SKL:s nationella patientenkät. Det visade sig att ungefär var femte patient upplevde att hygienen på sjukhusen var otillräcklig. Dagens Nyheter reagerade på resultatet av enkäten och gjorde en rundringning för att undersöka hur städningen ser ut på 53 av landets största sjukhus, däribland Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Även media i Sörmland rapporterade om läget.

Universitetssjukhusen och sjukhusen i de större städerna har störst andel patienter som är missnöjda med städningen. Många sjukhus har upphandlat sin städning och försökt pressa ner kostnaderna. DN beskriver hur några landsting, efter epedemiutbrott nu beslutat att skärpa kraven både på städrutinerna och kraven vid upphandling.

Städning i landstinget Sörmland sker idag enligt avtal med Landstingsservice AB. Det finns ett länsövergripande beslut om hur landstingets lokaler ska städas. De lokala riktlinjerna bygger på svensk standard. Vårdnära lokaler har högre kvalitetskrav än svensk standard. Basnivån för samtliga patientrelaterade ytor är att de ska städas minst 5 ggr/vecka, på vårdavdelningar 7 ggr/vecka. Detta är baskrav, vissa avdelningar städas mer frekvent än så. Offentliga toaletter i anslutning till akut och entrehallar städas oftare 2-4 ggr/dag. Vård-personalen ansvarar idag för de patientnära ytorna i vårdlokalen, till exempel sängbord och liknande.

Under 2012 presenterade Svensk förening för vårdhygien nya vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal, SIV. I rapporten beskrivs att god städning minskar mängden mikroorganismer i miljön och kan förhoppningsvis indirekt leda till färre infektioner genom att förebygga smittspridning.

 I december rapporterades att de sörmländska sjukhusen hade en hög andel vårdrelaterade infektioner. Mälarsjukhuset fick märkbart över riksgenomsnittet på vårdrelaterade sjukdomar, 12, 5 %, medan Nyköpings sjukhus hade 10 % och Kullbergska sjukhuset 7 %. Detta har föranlett frågor från medborgare om det finns ett samband mellan städning på sjukhus och smittspridning.

Vi vill mot denna bakgrund ställa följande frågor:

  • Finns det ett samband mellan hur städningen på våra sjukhus sköts och andelen vårdrelaterade infektioner?
  • Finns det anledning att uppdatera riktlinjerna inom vårt landsting när det gäller städning i vårdmiljöer utifrån de nya vårdhygieniska riktlinjerna i SIV?

 Maud Ekman

Gruppledare Vänsterpartiet

Kopiera länk