artikel

Interpellation: Sjuka barns rätt till vård i hemmet

Till landstingsrådet Thomas af Bjur.

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Så inleds § 2 i Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Vi har uppmärksammat att Barncancerfonden lyfter fram frågan om vård i hemmet för allvarligt sjuka barn. På deras hemsida finns flera föräldraberättelser om vilket stöd och hjälp hemsjukvården kunnat ge och vilken avsaknad övriga familjer känt. Ett exempel är en mamma i mellersta Sverige som säger ”Bristen på hemsjukvård gör att det blir svårt att vara en vanlig familj och behandlingarna tar tid. Man glider ifrån familjen, vännerna, allt.”

På senare tid har två fall av palliativ vård uppmärksammats i media då en flicka i Värmland inte fick hemsjukvård medan en flicka i Västmanland kunde få det. Flickan som inte fick vård i hemmet var under sju år, vilket är en undre gräns för att få hemsjukvård i Värmland. 

För specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) är landstingen ansvariga. Hemsjukvård för personer över 18 år kommunaliserades i Sörmland under 2010. Då valde man att ställa barn utanför. Viss samverkan skulle vara möjlig mellan landsting och kommuner. I dessa fall skulle individuella lösningar mellan barnklinik och föräldrar göras. Vi befarar att inte alla föräldrar klarar av att bevaka sitt barns rättigheter i den svåra situation de befinner sig i. Uppföljning av hemsjukvårdsreformen i Sörmland pågår.

Vi anser det vara självklart att barn ska ha samma rätt till vård i hemmet som vuxna. De socialiseringsprocesser som barn genomgår och som påverkar trygghet och psykiskt välbefinnande gör det än viktigare för barn att få vårdas i hemmet. Kanske kan vi genom vård i hemmet, även i livets slutskede, ge barnfamiljer en bättre möjlighet att hantera den svåra situation som ett allvarligt sjukt barn innebär.

Vi vill mot denna bakgrund ställa följande frågor:

–          Erbjuder vi idag sjukvård i hemmet för barn i landstinget Sörmland?

–          Vilka alternativ finns gällande palliativ vård för barn?

–          Kommer konsekvenserna för barn av hemsjukvårdsreformen att utvärderas?

Maud Ekman, Gruppledare Vänsterpartiet

Kopiera länk