artikel

Debattartikel från Vänsterpartiet: Sjukvåden är en prioriterad fråga

I den senaste undersökningen från Novus om vilka politiska frågor som väljarna i hela landet tycker är viktigast, så placeras sjukvården allra högst.

Vänsterpartiet på riksnivå riktar i årets vårbudgetmotion ett särskilt stöd till landstingen för att möjliggöra personalförstärkningar eller andra nödvändiga satsningar inom hälso- och sjukvården.

Dessutom vill Vänsterpartiet ge ett särskilt stöd till vårdcentralerna och deras arbete med långsiktiga förebyggande insatser för att göra vården mer jämlik.

Vi vill göra en särskild satsning för att stärka förlossningsvården och förbättra arbetsvillkoren för barnmorskor. Vi föreslår dessutom avgiftsfria läkemedel för barn och resurser för att utveckla missbruksvården. Totalt innebär alla våra budgetsatsningar ett tillskott till landets hälso- och sjukvård om 4,8 miljarder.

I massmedia diskuteras hälso- och sjukvården stora och ökande behov flitigt och de är väl kända hos allmänheten. Men i regeringens vårproposition minskas resurserna till vården med 575 miljoner. Trots det slår sig moderaterna för bröstet och säger att de är Sörmlands bästa sjukvårdsparti.

Socialdemokraterna beskriver sin politik för hälso- och sjukvården i en artikel i Eskilstuna-Kuriren 2 juni. Det är positivt att flera av deras förslag sammanfaller med hur Vänsterpartiet vill utveckla vården. Men vi kan konstatera att Socialdemokraterna i sin vårbudgetmotion satsar 2,8 miljarder mindre på vården än Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet står för en välfärd fri från privata vinstuttag. Skattemedlen ska värnas och vården är inte till salu! Omprioriteringar är nödvändiga för att möta den medicinska utvecklingen och kunna förverkliga en god, säker och jämlik hälso- och sjukvård och skapa goda arbetsförhållanden för personalen.

Vi ser gärna ett rödgrönt samarbete i Landstinget Sörmland, men mer resurser till hälso- och sjukvården krävs för en hållbar hälso- och sjukvård.

Ulla Andersson (V)

Ekonomisk politisk talesperson

Eva Olofsson (V)

Ledamot i riksdagens socialutskott

Maud Ekman (V)

Gruppledare Landstinget Sörmland

(Publicerad i Eskilstuna-kuriren 2014 06 16)

Kopiera länk