Budgetförslag_ framsidan_orginalEn ansvarsfull budget

Utgångspunkten för Vänsterpartiets budgetförslag 2014-2016 i Landstinget Sörmland är ett sammanhållet län, grundat på social rättvisa och delaktighet. Vi vill bidra till att öka den sociala och ekologiska hållbarheten i länet, där alla invånare har rättvis tillgång till gemensamma resurser. 

Forskning visar att alla tjänar på det jämlika samhället. I en skattefinansierad vård ska behoven styra och inte plånboken. Verksamheterna ska i möjligaste mån planeras och bedrivas i landstingets egen regi, finansieras gemensamt genom skatteintäkter och i mindre grad genom egenavgifter.

I vårt budgetförslag lyfter vi de områden vi särskilt vill värna, där vi vill göra satsningar eller där vi har avvikande förslag. Vi kommenterar inte närmare de områden där vi har gemensamma utgångspunkter och förslag med majoriteten. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande: Vänsterpartiets budgetförslag prioriterar vård för barn och unga, patientnära vård och satsningar för personalen

När Vänsterpartiet Sörmland släpper sitt budgetförslag för Landstinget Sörmland visar partiet att vår politik står för en sund framtid, befolkning och personal. Vi lägger en ansvarsfull budget. Vänsterpartiet är garanten för att sörmlänningarna ska få vård, kultur och utbildning på ett hållbart sätt för sina pengar. Vi vill vårda varje skattekrona så att skattemedel avsedda för vård också går till vård. Därför är vi för en vård fri från vinstuttag och anser att eventuella överskott ska återinvesteras.

Genom detta pressmeddelande vill vi bjuda in till en presskonferens imorgon onsdag 2 oktober klockan 10.00 i landstingshuset i Nyköping, vi möter upp i receptionen. Ni träffar där Maud Ekman, gruppledare och Lotta Back, vice gruppledare.

Här är några exempel på våra ekonomiska satsningar.

Satsningar på barn och unga:

  • Utökad specialistvård för barn och unga
  • Ökad bemanning på ungdomsmottagningarna
  • Fler familjecentraler
  • Avgiftsreducering för TBE-vaccinering av barn

lekarbild

 

 

 

 

 

 

 

(bilden är fri för publicering, Foto: Elinor Sundén politisk sekreterare V)

Barnen är vår framtid. Barn är en extra utsatt grupp. Vi vill göra särskilda satsningar för att förebygga, stärka och vårda. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En rak vänster 3/2013

enrakvanster_3_2013_frasidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Politikern du klagar på kan vara din fru…

Vi inom Vänsterpartiet ser fram emot ett valår fyllt av spännande debatter där vi är övertygade att vår politik för en välfärd fri från vinstuttag kommer ge oss sympatier från en stor del av befolkningen. I en demokrati är det väljarna som är motorn. Vi politiker är utförare av den politik som väljarna anser att vi ska föra genom hur de lägger sin röst i valet.

sjukvårdutanvinstMajoriteten av landets politiker är fritidspolitiker. De har ett annat jobb men så någon gång i månaden är de företrädare för medborgarna. De behöver vara pålästa i de ämnen de behandlar och i sitt partis politik. Det är så vårt demokratiska samhälle är uppbyggt. Inte alla vill eller har möjlighet att engagera sig i politiken – vi måste lita på dem vi väljer.

Den 14 september är det ett år kvar till valet till riksdag, kommun och landsting. Ett spännande år ligger framför oss. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Webbtidningen En rak Vänster 2/2013

enrakvanster_2_2013_framsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Debatt: Vänsterpartiet vill ha en utökad, inte utarmad, tåg- och pendeltrafik

Trafikverket planerar just nu för tågtrafiken i hela Sverige. Resultatet av avregleringen och privatiseringen av järnvägen och tågtrafiken syns alltmer tydligt. Privata aktörer kommer att släppas in på bekostnad av de offentliga behoven och samhällsnyttan.

tågspårlilalupinerGnesta är den kommun i Sörmland som kommer att drabbas hårdast om förslaget att dra in pendeltåget mellan Gnesta och Järna, och därmed Stockholm, blir verklighet. Det kommer också att bli försämringar för regionaltågtrafiken som berör Gnesta, Flen, Katrineholm och Vingåker. Anledningen är att de privata aktörerna vill konkurrera med SJ på sträckan Stockholm-Göteborg.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Motion – Kommunikationsstöd i förlossningsvården

Kvinnor från utomeuropeiska länder och deras barn kan inte sägas få lika säker vård som de som är födda i Sverige. Idag finns allt fler svenskar med utländsk bakgrund som patienter i vården. Ett särskilt viktigt område att belysa är förlossningsvården. Kvinnor med ursprung utanför Europa genomgår svårare förlossningar i Sverige än svenskfödda kvinnor. Utomeuropeiskt födda kvinnors barn löper upp till fyra gånger större risk att dö vid förlossningen än svenskfödda kvinnors barn. För att motverka denna risk behövs åtgärder för att vården ska bli jämlik och trygg för alla.

Pauline Binder, medicinsk antropolog vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid medicinska fakulteten, Uppsala Universitet, har studerat somaliska föräldrars förlossningsupplevelser i Sverige. En viktig fråga som hon har studerat är varför missförstånd uppstår inom förlossningsvården, till exempel när somaliska kvinnor avböjer viktiga interventioner som akuta kejsarsnitt eller igångsättning av förlossningen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Debattartikel: God kvalitet är den bästa vinsten

Vänsterpartiet är idag det enda parti som står upp för att bevara den svenska välfärden och dess goda kvalitet. Skattemedlen ska gå till det invånarna betalar skatt för, inte till att enskilda företag ska göra vinstuttag. I denna uppfattning har vi stöd av en majoritet av svenska folket.

God kvalitet byggs av gemensamma krafter. Vänsterpartiet värnar den svenska välfärden som vi har bidragit till att bygga upp. Idag så självklara saker som barnbidrag, pension och sjukförsäkring var vi med och drev igenom.

Offentliga välfärdstjänster ska fördelas rättvist, lika fall ska behandlas lika. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet.

Hela den offentliga sektorn upphandlar för cirka 860 miljarder. Att förvalta skattemedel är att sköta ett förtroende, ett förtroende som bygger på att solidariskt och med det bästa för oss alla utveckla välfärden på bästa sätt.

Riskkapitalbolag med kortsiktigt ägande som affärsidé medför risker för vårdtagare. Innehav av ansvarsförsäkring för eventuella skador ska vara ett minimivillkor för deltagande i en upphandling eller verksamhet inom ramen för LOV.

Patientkraft innebär att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin vård så mycket som de själva vill och kan. Det är fullt möjligt att ha valfrihet utan vinstsyftande företag. Genom vår politik ges valmöjlighet för den enskilde och många olika typer av utförare, samtidigt som resurserna går dit där de behövs.

Vi vill att demokratiska beslut ska vara en förutsättning när nya gemensamt finansierade verksamheter öppnas. Landstinget ska ha vetorätt när ny privat verksamhet vill starta för skattemedel. För oss går kvalitet för prispress. 

All verksamhet inom Landstinget Sörmland ska ha god kvalitet. Professionell kunskap är nödvändig för vård, omsorg och lärande. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Det är ett nödvändigt villkor vid all privat drift av välfärdstjänster att det inte sker till priset av färre anställda eller med lägre kompetens- och etikkrav.

Vi anser helt enkelt att vinstintresset inte passar när det gäller att ge god omsorg eller vårda sjuka. Därför finns det ingen anledning att låta vinstintresset styra. Vänsterpartiet är garanten för att välfärdspolitikens mål ska vara god kvalitet.

 Debattartikel från Vänsterpartiet av

Patrik Renfors, Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman, Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pressmeddelande: Skattemedlen får inte gå till fler misstag

De rekryteringar som gått snett inom Landstinget Sörmland och som uppmärksammats i media har inte bara medfört stora kostnader utan också äventyrat personalens och medborgarnas förtroende för ledningen. 

Det ska inte behöva påpekas att gällande lagar och regler för rekrytering och upphandling ska följas. Landstingsorganisationens hela kompetens inom rekrytering och personalfrågor måste tas i anspråk. Kraven på referenser vid anställning måste stärkas. Anställda och arbetssökande ska behandlas respektfullt och professionellt. Landstinget Sörmland ska vara en attraktiv och trygg arbetsgivare.

Personalen och de gemensamma skattemedlen inom landstinget är enastående tillgångar. Dessa två pusselbitar måste behandlas med värdighet. Skattemedlen får inte gå till fler misstag. Vänsterpartiet värnar om en större andel offentlig verksamhet och våra gemensamma resurser ska gå till utveckling av bättre vård, kultur och utbildning.  

Maud Ekman

Gruppledare Vänsterpartiet

130520

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Färre aktörer nödvändigt för effektiv regionaltrafik”

I DN publicerades 2013-05-02 en debattartikel om regional tågtrafik.

Pendling i Mälardalen. En fungerande regional tågtrafik kräver ett sammanhållet system med gemensam planering och färre aktörer. Därför bör det övergripande ansvaret för fjärrtrafiken läggas på staten samtidigt som SJ får ensamrätt på strategiska sträckor, skriver företrädare för Vänsterpartiet.

Läs hela artikeln via länken nedan:

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/farre-aktorer-nodvandigt-for-effektiv-regionaltrafik

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar